Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 43705371
Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство "ПАРУС ІНВЕСТ"
Дата, на яку складено інформацію: 21.09.2020

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 21.09.2020 ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАДСІС АБ» (Stadsis АВ) 556940-5375 100 0
Зміст інформації:
21 вересня 2020 року Приватне акціонерне товариство "Парус Інвест" отримало повідомлення від акціонера про зміну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Пакет власника акцій ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАДСІС АБ» (Stadsis АВ), юридична особа за законодавством Швеції, зменшився зі 100% до 0% шляхом відчудження.
2 21.09.2020 Путицький Антон Ігорович д/н 0 100
Зміст інформації:
21 вересня 2020 року Приватне акціонерне товариство "Парус Інвест" отримало повідомлення вiд акціонера про зміну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Пакет власника акцій Путицького Антона Ігоровича збільшився від 0% до 100% шляхом набуття.